Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri

  

Şartname

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARİHE SAYGI / YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ
ŞARTNAMESİ

 

Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri, binlerce yıllık kültür geleneğinin biriktiği bir coğrafya üzerinde, bu uygarlıklara ait çeşitlenmiş ve farklılaşmış kültürel-mekânsal mirasa hak ettiği saygının gösterilerek korunması; koruma bilincinin ve örneklerinin teşvik edilmesi; yerel koruma modellerinin geliştirilmesi; yöntem, ölçüt ve değerlerin özgünleştirilmesi; yerel inisiyatifin harekete geçirilmesi; tarihi çevreye ilişkin koruma bilinci taşıyan çaba ve eylemlerin özendirilmesi gerekliliğinden hareketle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, tarihi mirasa sahip çıkılması konusunda yerel yönetimlerin üslendiği sorumluluğun bilincini taşıyarak, ülkesel ölçekte yerel yönetimlere öncülük edilmesi ve ödül yoluyla takdir etme misyonunun kurumsallaştırılmasının hedeflendiği bir girişimdir. 

1.Amaç

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki:

 • Yapı ve çevrelerin tanıtılması,
 • Bu yapı ve çevrelerin tarihi-kültürel-sosyal kimlikleri ile bir bilgi kaynağı olarak görülmesi,
 • Malzeme, teknik, cephe özellikleri, plan şeması, ek yapı, bahçe-yapı ilişkisi, peyzaj öğeleri, yakın çevresiyle etkileşimi, vb. özgün mekânsal niteliklerinin korunması,
 • Tarihi ( arkeolojik, kentsel, mimari ve sanatsal ) mirasın belgelenmesi, arşivlenmesi, incelenmesi, yaşamını sürdürmesi ve kültürel sentezin geleceğe aktarılması,
 • Bu yapı ve çevrelerin geleceğe aktarılması amacıyla onarımı, sağlıklaştırılması, iyileştirilmesi, yeniden işlevlendirilmesini sağlayanların belirlenmesi, tanıtılması ve özendirilmesi,
 • Tarihi mirası koruma faaliyetlerinin kamuoyunun gündemine taşınması ve kamuoyunun bu konuda doğru bilgilendirilmesinin sağlanması,
 • Bilimsel ve mesleki kuruluşlarla yerel yönetimlerin, toplumsal örgütlerin ve kuruluşların birlikte çalışma ortamlarının hazırlanması,
 • Toplumsal, kentsel ve yerel bir bilinç oluşturulması,

amacıyla Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri verilir.

2. Kapsam 

Bu ödül programına; tarihi ve kültürel mirasın korunması görev tanımları dâhilinde olan hiçbir resmi kurum başvuruda bulunamaz.

Ödül programı her yıl bölgeler bazında düzenlenir. İzmir İl sınırları aşağıda belirtilen üç bölgeye ayrılmıştır.  Ödül programının düzenlendiği çift yıllarda; Merkez ve II. Bölge, tek yıllarda Merkez ve

I.Bölge’den başvuru kabul edilir. 

MERKEZ:              Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Çeşme, Karaburun

I.  BÖLGE:            Menemen, Foça, Aliağa, Dikili, Kınık, Bergama

II.BÖLGE:            Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk, Torbalı, Menderes

Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri, beş kategoride verilir:      


2.1.  Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü                 

1950 sonrası kentleşme sürecinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde eski yapısını yıkmayarak koruyup, yaşatan ve özgün işleviyle kullanmayı sürdüren, yapıyı olabildiğince korumayı başardığı jüri tarafından belirlenen yapı sahiplerine verilir.  Başvuru konusu yapının korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıması gereklidir.     

Seçici Kurul bu ödülle ilgili değerlendirmesinde, eski yapının korunmasındaki mimari ve teknik başarının ötesinde, söz konusu yapıyı “yıkmama” yönündeki istem ve bilince öncelik verir. Bu açıdan, yapı tescilli ise “tescil” edildiği tarihten sonraki değil, önceki dönemine ait koruma süreci daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle bulunduğu semtteki diğer eski yapıların yıkılıp, yoğun kentsel çevrelere dönüştürülmesi karşısında kalabilen tavrın kutlanması; buna bağlı olarak da aynı tavrın mimari korumayla desteklenerek sergilenen bilinçli bir kültürel duyarlılığa teşekkür edilmesi, bu ödülün genel hedeflerinden biridir.

Değerlendirme Kriterleri :

 1. Yapıyı sahiplenme, yaşanılır kılma istek ve göstergesi,
 2. Kullanıcıların yapının maddi özellikleriyle geçmiş anı değerleriyle birlikte geleceğe taşıma ve yaşatma isteği,
 3. Kullanıcı ile yapı arasında “katlanma”  değil  “tercih etme ve aidiyet” ilişkisinin görünür olması,
 4. Kullanıcının çağdaş yaşam-konfor isteği ve gereksinimleri doğrultusunda yaptığı müdahalelerde; yapının malzeme, işçilik ve tasarım özgünlüğünü bozmama veya geri dönüşebilir kılma yönündeki duyarlılığı,
 5. Yapı - bahçe / avlu ilişkisinin bütünselliği bozulmadan özgün anlam ve bağlamında sürdürülmesi,
 6. Yapıya ait mekanların –tercihan özgün işlevinde– bir bütün olarak kullanılıyor olması.

 
2.2.Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Uygulamaları Ödülleri 

Bu ödüller uygulaması bitmiş bir yapıdan dolayı mimara, düzenlenmiş bir tarihi doku nedeniyle şehir plancısına, ilgili uzmanlardan oluşan ekibe veya kuruma, yapı sahibine ve yüklenicisine verilir. Ödüllerin verilmesi için ortada bir uygulama olması gerekir. Adayların uygulamaları hakkında Koruma Bölge Kurulu’nun uygun kararının bulunması ve uygulamanın son beş yıl içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

Önceki yıllarda başvuran ve ödüle değer bulunmayan adayların aynı uygulama özelinde yeniden başvurularının kabul edilmesi için, başvurduğu yıldaki seçici kurul tarafından tespit edilen eksiklerinin giderilmiş olması, belgelenmesi ve yukarıdaki koşulları sağlaması gerekir. 

Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Uygulamaları Ödülleri üç dalda verilir:

2.2.1 Basit Onarım Ödülleri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları kapsamında basit onarım, yapıların ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi; bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi olarak tariflenmektedir. Bu ödül, tek yapı ve tarihi doku ölçeğinde basit onarım kapsamında olup, yetkili kurumlardan uygun görüş alınmış uygulamalara verilir.

Değerlendirme Kriterleri :

 1. Yapının malzeme ve yapım tekniğine ilişkin özgün niteliklerinin korunması ve yapılan müdahalelerde sürdürülmesi ,
 2. Yapılan müdahalelerde malzeme ve/veya yapım tekniğinin ayırt edilebilir olması,
 3. Yapının iç mekanındaki donanımlara (niş, şömine, ocak, dolap, süsleme vb. unsurlar) ilişkin müdahalelerde özgün niteliklerin korunması,
 4. Belge değerinin yaşatılmasına yönelik çabanın belirgin olması,
 5. Uygulamadaki işçilik kalitesinin yüksek düzeyde olması.

 

2.2.2 Esaslı Onarım Ödülleri

Yapıların özgün mekân-cephe kurgusu, yapım tekniği, malzeme, süsleme eleman ve detayları, parsel öğeleri (müştemilat, havuz, kuyu, duvar, döşeme kaplaması, ağaç, çardak, vb.) ile korunarak onarılmaları esastır. İşlev değişikliği nedeniyle uygulanan dönüşümün yapı-parsel ilişkisi ile yapının iç-dış mekân organizasyonunun korunmasını ve/veya okunmasını olanaklı kılması gerekir. Bu doğrultuda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarında tariflenen ve strüktürel onarımı içeren sağlamlaştırma (konsolidasyon), temizleme (liberasyon), bütünleme (reintegrasyon) müdahaleleri ile yapının altyapı ve konfor koşullarını yükseltmeyi hedefleyen sağlıklaştırma eylemlerinden bir ya da birkaçının uygulanmış olması beklenir.

Değerlendirme Kriterleri :

 1. Yapının özgün mimari niteliklerinin ve bütünselliğinin korunmuş olması,
 2. Özgün yapı-parsel ilişkisinin sürdürülmesi / yapının bahçesi / avlusuyla ile birlikte bir bütün olarak yaşatılıyor olması,
 3. İşlev doğrultusunda gerçekleştirilen yeni müdahalelerin mekân kurgusunun okunmasına engel teşkil etmemesi, aynı zamanda geri dönüşebilir anlayışla gerçekleşmesi,
 4. Yapının malzeme ve yapım tekniğine ilişkin niteliklerinin korunması ve yapılan müdahalelerde sürdürülmesi,
 5. Yapılan müdahalelerde malzeme ve/veya yapım tekniğinin ayırt edilebilir olması,
 6. Yapının kullanımına ilişkin mimari müdahalelerin koruma, tasarım, uygulama açısından yüksek niteliklere sahip olması,
 7. Yapının iç dekorasyonunda özgün mimari ve dönemine ilişkin bağlamsal duyarlılığın gözetilmesi,
 8. Belge değerinin yaşatılmasına yönelik çabanın belirgin olması,
 9. Uygulamadaki işçilik kalitesinin yüksek düzeyde olması.

 

Ödül alt kategorileri şunlardır:

2.2.2.1. Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü

2.2.2.2. Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü

2.2.3. Emek Ödülü

Bu ödül Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Uygulamaları Ödül kategorisi altında gerçekleştirilen uygulamalarda geçmişten bugüne sürmekte olan bir yapı geleneğinin izlerini koruyarak ve ustalıklı biçimde sürdürerek üretime emekleriyle katkıda bulunan usta ve/veya usta ekiplerine verilir.

Değerlendirme Kriterleri :

A.      Özgün yapı malzemelerine (taş, ahşap, tuğla, kerpiç, metal, harç, sıva vb.) yönelik koruma müdahalelerinin, ustalık / yetkin bir işçilik sergilemesi,

B.      Yapının iç ve dış süslemelerine (kalem işi, rölyef, alçı bezeme, ahşap oyma, çini, mozaik, madeni işleme vb.) yönelik koruma müdahalelerinin, ustalık / yetkin bir işçilik sergilemesi.

 

 

2.3.   Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü

Bu ödül; İzmir’in yerel bağlamıyla ilişkili yazılı ve görsel çalışmalar aracılığı ile tarihi çevre ve kültür varlıklarını koruma konusunu somut bir ürün ile gündeme getiren, kamuoyunda bir tartışma zemini yaratan ve ufuk açan kişi ve kuruluşları teşvik etmek için verilen duyarlılık ödülüdür.

Araştırma, roman, deneme, biyografi vb. yazın türlerinin bir çalışma sistematiğini ifade edebilecek bütünlük içinde yayımlanmış olması ve süreli yayınların ise en az dört sayı çıkarılmış olması gerekmektedir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Bitirme Tezleri ile makale, bildiri kitabı, bildiri CD. si vb. akademik çalışmalar ödüle aday olamaz.

Resim, afiş, karikatür, fotoğraf, heykel, gösteri, film ve benzeri diğer çalışmalar, bu kategori içerisinde değerlendirilir.

Değerlendirme Kriterleri :

 1. Başvuru eserlerinin kent özelinde belge değeri sağlaması,
 2. Kent tarihine yeni ve güvenilir bilgi sunması,
 3. Kullanıcıları için etik-bilimsel yöntemlerin kullanılarak doğru bir kaynak oluşturması,
 4. Çalışmaların amacı ile kurgunun, temanın, görsel işitsel ve yazınsal ifadelerin bütünsellik taşıması,
 5. Eserin üretime katkı veren kişilerin adlarının çalışma içerisinde anılması,
 6. Aday çalışmaların hedef kitleye ulaşmış olması.

 

2.4.   Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü

Bu ödül, tarihsel-mekansal dokunun varlığına katkı sağlayan, somut olmayan yerel kültürel miras kapsamında faaliyet gösteren zanaatkârlara (dokumacı, bakırcı, keçeci, semerci, nalıncı, derici vb.) verilir. 

Adayların, en az 15 yıl boyunca zanaatın uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamış, usta-çırak ilişkisi içinde yetişmiş, mesleğinin sürdürülmesi için yeni zanaatkârlar yetiştirmiş, kaybolmakta olan zanaatın sürdürülmesini sağlayacak ender bilgilere sahip olması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri :

 1. Zanaatkarın değerlendirilmesinde zanaatın tarihsel-mekansal dokunun sürekliliğine katkısının belirgin olmasının öncelik taşıması,
 2. Yaptığı zanaatın yerel tarihe katkısı,
 3. Bilgi ve becerisini uygulamadaki üstünlüğü,
 4. Konusunda ender bulunan bilgiye sahip olması,
 5. Yaptığı işe kendini adamışlığı,
 6. Zanaatın, toplumun gelenekle buluşmasını sağlayacak unsurlara sahip olması.

2.5.   Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü

İlk ve orta öğretim düzeyinde hazırlanmış öğrenci çalışmaları bu kategoride değerlendirilir. Ödül ilgili okula verilir.                

Çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bağlı bulundukları eğitim kurumu önderliğinde gerçekleştirdikleri çalışmaları onurlandırmak temel hedeftir. Bu kategoride, İzmir’in tarihi değerlerine yönelik resim, heykel, fotoğraf, maket ürünlerini içeren sergi, okul dergisi, belgesel, araştırma, drama, dans, şiir etkinlikleri v.b. yazılı ve görsel ürünler, değerlendirilir. Çalışmaların öğrencilerin eğitim basamağına uygun yaratıcı bir üretim biçimini yansıtması, yeniden başvurularda tekrara düşülmemesi beklenmektedir. Öğrencilerin tarihi değerlere, tarihi çevre ve koruma kültürüne yönelik kazanımları, göz önünde bulundurulacak temel ölçüttür.

Değerlendirme Kriterleri :

 1. Koruma bilincini geliştirmesi,
 2. Yerel-mekansal tarihi konu edinmesi,
 3. Yerel-kültürel mirasın araştırılmasını özendirecek motivasyon sağlaması,
 4. Öğrencilerin aktif katılımcı olması,
 5. Tekrara düşmeyen, yaratıcı / yenilikçi projelerin üretilmesi.

3. Ödül Komitesi

Ödül Komitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürü, üniversitelerin Mimarlık, Restorasyon ve Şehir Planlama Bölümü / Ana Bilim Dalı temsilcileri, İzmir 1 ve 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürleri / temsilcileri, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı / temsilcisi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı / temsilcisinden ve idarenin gerekli göreceği uzmanlardan oluşur.

Ödül Komitesi şartnamenin oluşturulmasından ve revizyonundan, Seçici Kurulun belirlenmesinden ve başvuruların şartnameye uygunluğunu denetlemekten sorumludur. Şartnameye uygun olmadığı belirlenen başvurular ödül programına alınmaz. Ödül Komitesi her yıl ödül programı başlamadan önce ve başvuru süresi tamamlandıktan sonra olmak üzere en az iki defa toplanır.

 

4. Seçici Kurul Oluşumu

Seçici Kurul, Danışman üyeler, asil üyelerden ve yedek üyelerden oluşur. Kent dışından Seçici Kurul üyesi çağırılabilir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ödül Komitesi, Seçici Kurul’un danışman üyelerini oluşturur. Seçici Kurul’un ihtiyaç duyduğu hallerde görüşmelere katılır fakat oy kullanamazlar.

Asil üyeler yedi kişidir. Koruma konusunda başarılı uygulamaları olan bir mimar, bir şehir plancısı, koruma konusunda akademik çalışmaları olan iki mimar, bir şehir plancısı, bir sanat tarihçisi ve bir arkeolog asil üyeleri oluşturur.

Yedek Üyeler dört kişidir. Koruma konusunda akademik çalışmaları olan bir mimar, bir şehir plancısı, bir sanat tarihçisi ve bir arkeolog yedek üyeleri oluşturur. Görüşmelere katılır fakat oy kullanamazlar.

Ödüllendirme, Seçici Kurul Asil Üyeleri tarafından yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

4.1. Seçici Kurulun Çalışması

Kurul, asil üyelerin tam sayısı ile toplanır. Eksik olduğunda yedek üye sırasıyla ve yetki ile katılır. Tam sayı yine sağlanamadığında, karar oturumu için yeterli katılım sayısı beştir. Aksi halde toplantı ertelenir. Seçici Kurul toplantının ilk gündem maddesi olarak başkan seçer ve oturumları başkan yönetir. Raportörlük ilk gün adaylar konusunda Seçici Kurul’u bilgilendirir. Seçici Kurul, Ödül Komitesi tarafından ödül programına alınan başvuruları önceden belirlenecek günlerde toplanarak ve kesintisiz çalışarak karara bağlar. Seçici Kurul her dalda birden fazla ödül verebilir. Ödüle değer eser bulamazsa ilgili dalda ödül vermeyebilir.

Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme neticesinde ödül alan ve alamayan tüm başvurular için ayrı ayrı gerekçeli bir rapor hazırlanmasını sağlar.

5. Raportörlük

Ödül programının raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü bünyesinde her yıl atanan üç kişi tarafından yürütülür. Raportörler ödül sürecinin ilanı ve tanıtımına yönelik faaliyetleri örgütlemekten, başvuruları almaktan, ilgili tüm toplantıların organizasyonundan, şartnameye uygun olmayan başvuruları bir rapor aracılığıyla Ödül Komitesi’ne iletmekten, başvuruları değerlendirme kolaylığı sağlayacak bir format içerisinde Seçici Kurul’a sunmaktan, değerlendirme çalışmaları sırasında gerekli bilgi ve teknik desteği sağlamaktan, ödül kazananları basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktan sorumludur.

Ödül töreninde kurulmak üzere, ödül kazanan çalışmaların yer aldığı sergiyi oluşturmak, katalog, broşür, kitapçık gibi görsel materyalleri oluşturmak da raportörlerin sorumluluğundadır.

6. Başvuru

Raportörlük tarafından basın yoluyla verilen ilan ve gerçekleştirilen diğer tanıtım faaliyetleri neticesinde yapılacak başvurular bizzat raportörlüğe ya da web sitesi (tarihesaygi.izmir.bel.tr) aracılığıyla yapılacaktır. Web sitesi aracılığı ile yapılan başvurularda alt maddede belirtilen belgelerin raportörlüğe elden ya da posta yoluyla ulaştırılması zorunludur. Kişiler başkaları adına da başvurup aday gösterebilirler.


6.1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü

İlgili kategoride İBB Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Adaylık Başvuru Formu doldurulacak ve beraberinde yapıyı anlatmaya yetecek nitelik ve miktarda iç ve dış mekandan alınmış görsel malzeme ve dokümanlar basılı olarak ve sayısal ortamda yüksek çözünürlükte raportörlüğe teslim edilecektir.

Basit Onarım Ödülleri

İlgili kategoride İBB Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Adaylık Başvuru Formu doldurulacak; yetkili kurum izinleri, uygulama öncesi ve sonrasını gösteren görsel malzeme ve dökümanların yer aldığı A3 formatında spiralli olarak hazırlanmış bir adet sunum dosyası ve sayısal ortamda yüksek çözünürlüklü kaydedilmiş olarak raportörlüğe teslim edilecektir.

Esaslı Onarım Ödülleri

İlgili kategoride İBB Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Adaylık Başvuru Formu doldurulacak; Koruma Bölge Kurulu kararlarının, inşaat ruhsatının, yapı kullanma izin belgesinin ve Koruma Bölge Kurulu onaylı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, ön araştırma, belgeleme, analiz çalışmaları, müdahale kararları, raporlar (sanat tarihi, rölöve, restitüsyon, restorasyon raporları), onarım öncesi durumu ortaya koyan fotoğraf albümü gibi koruma projesi aşamalarını ve uygulama sürecini ortaya koyan görsel ve yazılı belgelerin bir bütün olarak sunumunu içeren A3 formatında spiralli olarak hazırlanmış bir adet sunum dosyası ile sayısal ortamda projeler ve yüksek çözünürlüklü olarak kaydedilmiş görseller raportörlüğe teslim edilecektir.

Emek Ödülü

İlgili kategoride İBB Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Adaylık Başvuru Formu doldurulacak; çalışmayı aktarmaya yetecek nitelik ve miktarda yüksek çözünürlükte görsel sayısal ortamda raportörlüğe teslim edilecektir. Ayrıca Seçici Kurul; Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Uygulamaları Ödül Kategorisi altında gerçekleştirilen uygulamaları değerlendirirken bu dalda nitelikli bulduğu üretimlere başvuru olmasa dahi emek ödülü verebilir.

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü

İlgili kategoride İBB Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Adaylık Başvuru Formu doldurulacak; başvuruya konu eserden seçici kurul sayısı ve bir adet raportörlüğe teslim edilmek üzere toplam 12 örnek, diğer dallarda çalışmayı aktarmaya yetecek nitelik ve miktarda yazılı ve görsel materyal içeren A3 formatında spiralli olarak hazırlanmış bir adet sunum dosyası ile sayısal ortamda yüksek çözünürlüklü görseller ve/veya video raportörlüğe teslim edilecektir.

Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü

İlgili kategoride İBB Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Adaylık Başvuru Formu doldurulacak; başvuruya konu zanaat hakkında detayları aktarmaya yetecek nitelik ve miktarda yazılı ve görsel materyal raportörlüğe teslim edilecektir.

Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü

İlgili kategoride İBB Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Adaylık Başvuru Formu doldurulacak, yazın türünde başvuruya konu eserden bir örnek, diğer dallarda çalışmayı aktarmaya yetecek nitelik miktarda yazılı ve görsel materyal içeren A3 formatında spiralli olarak hazırlanmış bir adet sunum dosyası ile sayısal ortamda yüksek çözünürlüklü görseller ve/veya video raportörlüğe teslim edilecektir.

7. Sonuçların Duyurulması

Seçici Kurul tarafından belirlenen ödül sahipleri, basın yolu ile kamuoyuna duyurulur. Ödül alan eserlerin tanıtım katalogu hazırlanır. Ödül plaketi, ilgili eserlerin yer aldığı serginin açılış günü düzenlenen ödül töreni ile sahiplerine ulaştırılır.

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü, Basit Onarım Ödülü ve Esaslı Onarım Ödülü kazanmış yapıların girişine özel bir plaket asılır.Şartnameyi "pdf" formatında indirebilirsiniz.


Başvuru Formlarını "pdf" formatında indirebilirsiniz.

 

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü     Tel: 0232.293 1613 - 0232.293 3984  Fax: 0232.2931317  E-posta:tarihselcevre@izmir.bel.tr